מדיניות פרטיות

זוהי מדיניות הפרטיות ("מדיניות פרטיות") אשר קובעת כיצד אנו, קרדיט אינווסטור ("החברה"),
משתמשים במידע אישי (מוגדר להלן) שאנו אוספים, מקבלים ומאחסנים לגבי אנשים פרטיים בנוגע לשימוש באתר שלנו (להלן: "האתר")

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בחלקה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד היא אך מכוונת לנשים ולגברים כאחד.

"אתר" לצורך תנאים אלו ייחשב גם כל דף נחיתה ו/או כל אתר אחר אשר מכיל קישור המפנה לתנאים אלו.
החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים הגולשים באתר, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותו של החברה ביחס להגנת הפרטיות, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים בה, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה עלידי המשתמשים או הנאסף עלידה בעת השימוש באתר.
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכו').

הרשמה ו/או השארת פרטים באתר:

השארת פרטים תהיה כרוכה בהשארת הפרטים הבאים כגון: שם, מספר טלפון, וכתובת מייל.
יובהר כי המשתמש אינו חייב למסור פרטים אלו אלא אם כן הוא מעוניין בכך.
משתמש אשר השלים את תהליך ההרשמה, מצהיר כי הוא עושה זאת ומסכים שנציג מטעמנו יחזור אליו לצורך התקשרות והצעת השירותים שלנו.
אינך חייב עלפי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.


עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.
הנתונים שמסרת יישמרו על ידנו.
במידה והושארו פרטים, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה בקשר להתקשרות החברה עימך.

אבטחת מידע באתר:

החברה דואגת לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעילת מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר.
על אף מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות או שרתי האתר.
המשתמש מסכים כי החברה לא תישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיו, המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד החברה בשל כך.

שימוש במידע ע"י החברה:
הנתונים שייאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.
החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
הנך נותן הסכמתך לכך שהחברה תהיה רשאית לאסוף ולהפיק את המידע, ולעשות שימוש במידע , כדי לאפשר לך להשתמש באתר, למטרות שיווק ומכירה, למתן הצעות, מתן הטבות, יצירת קשר, שליחת עדכונים, פניה וזיהוי, אימות פרטים, שיפור השירות, מתן שירותים, דיוור ישיר, שירותי דיוור ישיר, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק.
אינך מחויב לתת הסכמתך לשימוש כאמור למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע ובעת השארת פרטים באתר הנך מסכים מרצונך למתן מלוא המידע, לכל שימוש בו, הכול כמפורט במדיניות הפרטיות.


החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר.
אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין.
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
במידה והחברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהווכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

איסוף מידע מצד ג':

אנו אוספים מידע כשאתה מבקר או משתמש באתרים ואפליקציות של צד ג' המשתמשים באתר. מידע זה כולל מידע על האתרים והאפליקציות שבהם אתה מבקר, השימוש שלך בשירותים באתר, וכן מידע שהמפתח או המוציא לאור של האפליקציה או האתר מספק לך או לנו.

איסוף מידע ע"י צד ג':

בעת השימוש באתר החברה תהא רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או פרסומות במסגרת פונקציות נוספות.
בעת השימוש באתר המשתמש מאשר כי תוכנות צד ג' אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.
החברה תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודות המשתמש שנאסף על ידיו לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבור המשתמש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלו ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריו.
כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בזאת ששותפיה העסקיים של החברה (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי.

דיוור ישיר אלקטרוני:

ייתכן כי בכוונת החברה לשלוח אליך מזמן לזמן בדואר אלקטרוני ו/או ב– SMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שעם השארת פרטים באתר יישלח אליו חומר שיווקי, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו .
המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי החברה בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.
המשתמש מאשר כי הנו מסכים לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") מהחברה ומהגופים הפיננסיים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מהחברה, לנייד, למייל, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכול, מהחברה.

COOKIES

המשתמש מצהיר כי הוא יודע שהחברה משתמשת ב"עוגיות" (Cookies)  לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
יתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.
ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במכשירך ושיבוץ web beacons "משוואת רשת" במודעות הפרסומות("Cookies") . משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics, Tag Manager.
המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר.
המידע שמכילות הCookies  נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן).
בנוסף, באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך ובמכשירך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה -Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.

שינויים במדיניות הפרטיות:

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.

צור קשר. אנו מחויבים להגן על פרטיותך. אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו,

או בנוגע למידע האישי שלך שאנו מאחסנים ומשתמשים בו, אנא פנה אלינו לכתובת

office@cinvestor-il.com

תפריט נגישות